Status: Anulowana

Czas serwera: 26.01.2021 22:45

Karta zamówienia #11650/2020-001
Dodanie interiérového vybavenia - Výzva č. 1

To zamówienie jest częścią DSZ #11650/2020 Dodanie nábytku

Informacje

ID zamówienia
8596
Nazwa zamówienia
Dodanie interiérového vybavenia - Výzva č. 1
Numer zamówienia
11650/2020-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
26 662,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39130000-2 - Meble biurowe
39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia – kancelárskeho nábytku, kancelárskych a rokovacích stoličiek pre Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, vrátanie súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších kusov interiérového vybavenia za rovnako stanovených podmienok v lehote 2 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohách súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.09.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty