Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:45

Karta DSZ #R1-9/192/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Informacje

ID zamówienia
8772
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Numer zamówienia
R1-9/192/2020
Numer ogłoszenia BZP
244/2020; 43120-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 233-548072
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 978 446,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému je rozdelená na časti:
č.1 Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
č.2 Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
č.3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
č.4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
č.5 Maska operačná s gumičkami
č.6 Návlek na obuv Vysoký
č.7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
č.8 Plášť ochranný nesterilný
č.9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
č.10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Komentarz

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a § 34 ods. 1 písm. m) ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní a podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch DNS.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 12 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.11.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.11.2020 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Oferty