Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:02

Karta zamówienia #Porec1
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec

Informacje

ID zamówienia
92
Nazwa zamówienia
Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec
Numer zamówienia
Porec1
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
32 360,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Príprava územia bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• príprava staveniska (zabezpečenia prístupov , vybudovanie zariadenia staveniska)
• odstránenie porastu v nevyhnutnom rozsahu v trase kanála, hlavne napojení súčasného a navrhovaného trasovania toku
Realizácia stavby bude pozostávať z nasledovných ucelených častí:
• odstránenie vegetačnej vrstvy v trase novej trasy toku
• budovanie telesa toku v novej trase od začiatku úpravy – zdola ( proti toku )
• v prípade prebytku zeminy sa táto použije na zasypanie súčasného toku v hornej časti po prevedení vody do nového koryta.
• likvidácia zariadenia staveniska, uvedenie do pôvodného stavu
Keďže sa jedná o práce v toku dodávateľ musí zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác počas celej doby výstavby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje oceniť a realizovať ju s odbornou starostlivosťou a predvídavosťou, ktorá sa očakáva od skúseného dodávateľa. Uchádzač priloží vyplnený výkaz výmer s jednotkovými cenami. Vyplňte prosím všetky položky. Spoločnosť Daphne neposkytuje preddavok. Úhrada po úspešnej včasnej a úplnej realizácii stavby. Lehota viazanosti ponúk do 31.8.2017. Lehota splatnosti faktúry 30 dní. Odporúčame obhliadku miesta realizácie stavby. Cena musí obsahovať všetky náklady na uskutočnenie stavby. Cena musí byť konečná. Spoločnosť Daphne trvá na dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Za podstatné porušenie odborných povinností sa považuje najmä porušenie predpisov BOZP, stavebného zákona, živnostenského zákona, nezrealizovanie stavby riadne a včas, neuhradenie platieb subdodávateľom a/alebo zamestnancom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluve o dielo. Spoločnosť Daphne si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť zmluvu o dielo. Vyhlasovať nie je povinný uzatvoriť zmluvu. Vyhlasovateľ neprepláca žiadne náklady spojené s prípravou ponuky.

Terminy

Cenová ponuka "Obnova vodných a mokraďových biotopov na toku Porec"
07.06.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Adres
Podunajská 24
Bratislava
82106, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Dokumenty