Status: Zakończona

Czas serwera: 27.10.2020 01:48

Karta zamówienia #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Informacje

ID zamówienia
9280
Nazwa zamówienia
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava
Numer zamówienia
6360/2020/OVO-001.
Rodzaj procedury
Prípravné trhové konzultácie
Tryb zamówienia publicznego
Prípravné trhové konzultácie
Rodzaj zamówienia
Usługi
Główny CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na poskytovanie služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty zabezpečovania služieb vo verejnom záujme. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti:

1. Skúsenosti a návrhy dopravcov na veľkosť obsluhovaného územia jedným dopravcov
2. Spôsoby garancie plnenia zmluvy najmä v nábehovom období.

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Verejný obstarávateľ bude konzultovať aj so skupinou relevantných subjektov, ak prejavia spoločný záujem o konzultácie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov túto výzvu zverejní aj na svojej webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Terminy

Len komunikácia
23.10.2020 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Žilinský samosprávny kraj
Adres
Komenského 48
Žilina
01109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty