Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:52

Karta zamówienia #UP-VO/30/2021
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne

Informacje

ID zamówienia
9488
Nazwa zamówienia
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne
Numer zamówienia
UP-VO/30/2021
Numer ogłoszenia BZP
85/2021 z 12.04.2021 18193-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
302 264,48 EUR
Główny CPV
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Uzupełniające CPV
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na cyklotrase v úseku ul. Ľ. Stárka od nového cestného mosta po starý železničný most. Trasa je vedená na začiatku úseku z časti po MK ul. Ľ. Stárka, následne prechádza na teleso hrádze po ktorom je vedená väčšiu časť trasy. Pod starým cestným mostom prechádza do novej navrhovanej cyklistickej cestičky pozdĺž telesa hrádze a končí pri starom železničnom moste s napojením na jestvujúce spevnené plochy.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.05.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ľubica Golejová
lubica.golejova@trencin.sk
+421 911179608

Dokumenty