Status: Trwająca

Czas serwera: 25.09.2023 15:18

Karta zamówienia #VšZP MaKu 16/2020
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP na báze SAP ERP

Informacje

ID zamówienia
9638
Nazwa zamówienia
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP na báze SAP ERP
Numer zamówienia
VšZP MaKu 16/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 233-575483
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
899 637,94 EUR
Główny CPV
72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
Uzupełniające CPV
72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72212443-6 - Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Verejný obstarávateľ zvážil možnosť rozdelenia zákazky na časti, avšak dospel k záveru, že to nie je z vecného, administratívneho a ekonomického hľadiska pre neho výhodné. Na trhu sú subjekty, ktoré poskytujú celý rozsah predmetu zákazky, pričom z vecného a administratívneho hľadiska je vhodné, aby prijímal služby od jedného poskytovateľa. Verejnému obstarávateľovi sa javí, že nerozdelenie zákazky na časti je výhodnejšie aj z ekonomického hľadiska, nakoľko je predpoklad, že môže získať výhodnejšiu cenu, ako keby obstarával zákazku po častiach.
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Servisná podpora pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky softwarovej aplikácie na základe reálnych výkonov poskytovateľa evidovaných v elektronickom tiketovacom nástroji v danom kalendárnom mesiaci, pričom pre účely tejto zmluvy sa softvérovou aplikáciou rozumie subsystém Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému objednávateľa na báze SAP ERP - 200 licencií SAP Business Suite Professional User a 2500 licencií HR Payroll Processing v rozsahu modulov: Fl, HR, FI-AA, MM, SD, PSM, CO, CO-PA, BW, BC a jeho rozhranie na subsystém Zdravotnícky poisťovací systém Komplexného informačného systému objednávateľa a dochádzkový systém (iCard) (ďalej len „SW aplikácia“), pri riešení vzniknutých incidentov pri prevádzke SW aplikácie a vád SW aplikácie buď formou zodpovedania otázok - telefonické poradenstvo (hotline) alebo vo forme servisného zásahu prostredníctvom vzdialeného prístupu, resp. osobne v mieste plnenia - servisný zásah údržby, konzultácie pri riešení incidentov a problémov, identifikácia, hľadanie riešenia pri odstraňovaní nefunkčností.
2. prispôsobenie a zmena SW aplikácie, konzultačné, programátorské a expertné služby súvisiace s využívaním SW aplikácie na základe jednotlivých objednávok, vykonávané prostredníctvom konzultanta na diaľku alebo na mieste plnenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.01.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr., MBA Mária Kuklicová
maria.kuklicova@vszp.sk
+421 220824466
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9262

Dokumenty