Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 01:33

Karta obstarávania #60-2021
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia Zariadenia na energetické využ

Detail správy #134535

Dátum a čas doručenia
01.06.2021 10:04:41
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky. V súlade s ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede:
Otázka č. 1: K výzve na predloženie cenovej ponuky absentuje príloha č. 1- Opis predmetu zákazky / Technická špecifikácia
Odpoveď: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky je doplnený v Dokumentoch

Otázka č. 2: Nezrovnalosť termínov - lehota na predkladanie je 04.06.2021 a otváranie ponúk je 03.06.2021
Odpoveď: Termín otvárania ponúk upravený na 04.06.2021, v súlade s lehotou na predkladanie ponúk.