Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:29

Karta obstarávania #60-2021
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov („Zákon o EIA“) pre navrhovanú činnosť „Modernizácia a ekologizácia Zariadenia na energetické využ

Detail správy #135204

Dátum a čas doručenia
03.06.2021 14:51:16
Od
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejnému obstarávateľovi bola v procese obstarávania doručená nižšie uvedená otázka / žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky. V súlade ustanovením § 48 ZVO Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedenú odpoveď:
Otázka:
Vo výzve je uvedené:
Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
V prípade výhradne elektronickej komunikácie v IS Josephine budú zasielané skeny originálnych osvedčení, ktoré je možné v prípade potreby kedykoľvek na vyžiadanie obstarávateľa osobne predložiť na overenie. Overovanie týchto dokumentov a zasielanie skenov overených dokumentov pri elektronickej komunikácii nepokladáme za zmysluplné.
Platnosť zaslaných osvedčení je možné naviac online overiť na stránke https://www.enviroportal.sk, kde sú tieto údaje aktualizované na základe evidencie MŽP SR.
Trváte napriek vysvetleniu na uvedenej formulácii alebo ju máme chápať tak, že keď si následne po elektronickom podaní súťažnej ponuky so skenmi oprávnení oprávnenia vyžiadate, dodáme Vám overené kópie ?

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ akceptuje skeny osvedčení bez overenia. V prípade potreby môžu byť dodatočne vyžiadané od víťazného uchádzača.