Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2023 05:31

Karta obstarávania #ZOO/08/S
Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

Informácie

ID zákazky
13606
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu
Číslo spisu
ZOO/08/S
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 750,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie služieb architekta pre riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu podľa potrieb verejného obstarávateľa - zabezpečenie projektovej dokumentácie na území Zoologickej záhrady v Bratislave, za odmenu do vyčerpania maximálnej sumy vo výške 69 750 eur bez DPH, (ďalej „limitná cena“).
Predmetom zákazky budú menšie objekty jednotlivo do cca. 100 m2: výbehy a ošetrovateľské zázemia pre zvieratá ( ubikácie), voliéry, vonkajšie priestory pre návštevníkov, bufety, lávky, skleník, dielňa.
Zabezpečenie služieb architekta pozostáva najmä z
a) vytvorenia architektonickej štúdie, komplexného navrhovania s dôrazom na architektonickú kvalitu,
b) vytvorenia dokumentácie (vrátane dokumentácie profesistov) pre úradné schválenia podľa potreby (vyjadrenia dotknutých orgánov, ohlásenie drobnej stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie),
c) vytvorenia realizačnej dokumentácie (vrátane dokumentácie profesistov) a výkazu výmer
s rozpočtom,
d) inžinierskej činnosti,
e) výkonu odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zoologická záhrada Bratislava
Adresa
Mlynská Dolina 6079/1A
Bratislava
84227, Slovenská republika
Procesný garant
Silvia Jančová
gruny@gruny.sk
+421 948030485
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/723

Dokumenty