Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:53

Karta obstarávania #003/2022/VO-§117
Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o.

Detail správy #183936

Dátum a čas doručenia
09.02.2022 08:38:07
Od
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Komu
Všetkým
Typ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, Vám touto cestou oznamuje výsledok vyhodnotenia ponúk predložených vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: ,,Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o." realizovanom postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť: Kings Trade, s.r.o., Horolezecká 12, 040 01 Košice, s nasledovným návrhom na plnenie kritéria: 12.924,40 EUR bez DPH.


Ponuka úspešného uchádzača spĺňa všetky stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.


S pozdravom

JUDr. Lukáš Bažik, referent verejného obstarávania