Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 06:52

Karta DNS #IKT/NCZI/2024
Nákup IKT (DNS)

Detail správy #539334

Dátum a čas doručenia
22.05.2024 10:50:38
Od
Národné centrum zdravotníckych informácií
Komu
Všetkým
Typ
Súťažné podklady
Predmet
Vysvetlenie ( 22.05.2024 )

Otázka 


Dobrý deň, 

prosíme o vysvetlenie SP:
V informatívnych SP VO v Pr. c 3 Informatívna zmluva v Cl V Záručné podmienky a zodpovednosť za vady, bod 1 citujem: "Zmluvné strany sa dohodli, že záruka na predmet zmluvy – záručná doba je v dĺžke 48 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania predmetu kúpy"
Zároveň v Pr. č. 5 - Informatívny opis PZ k výzve v rámci DNS okrem iného uvádza:
- záručné služby na dodané tovary - záruka v trvaní 24 mesiacov
...Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 36 mesačnú záruku (ďalej len „záruka“),...
V informatívnej zmluve VO explicitne uvádza 48 mesiacov.


Odpoveď:

Príloha č. 5 - Informatívny opis predmetu zákazky je len informatívny dokument, nie záväzný. Je to vzor, ktorého cieľom bolo naznačiť, čo môže byť súčasťou záväzného opisu predmetu zákazky v konkrétnej zákazke vyhlásenej prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS). Konkrétny opis bude obsahovať informácie relevantné pre konkrétny obstarávaný tovar príp. služby. Aj v samotnej prílohe č. 5 je uvedené:

“Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej ako „Výzva na predkladanie ponúk“). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

Súčasťou špecifikácie predmetu zákazky je o.i. aj  stanovenie požadovaných lehôt napr. požadovaná doba záruky. Dĺžky lehôt záruk sú v Prílohe č. 5 ako aj Prílohe č. 3 (Informatívna zmluva k výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS) len vzorové / informatívne. Dĺžku záruky bude možné stanoviť vždy až pri konkrétnom predmete čiastkovej zákazky, nie je možné ho stanoviť paušálne jednotne už pri zriaďovaní DNS, nakoľko niektoré predmety zákaziek možno ani nebude možné obstarať s dĺžkami záruk, ktoré samotný výrobca neposkytuje. Pri konkrétnej zákazke vyhlásenej prostredníctvom DNS bude opis predmetu zákazky vrátane záručnej lehoty  konzistentný s návrhom zmluvy a s ostatnými informáciami uvedenými v samotnej výzve v danej zákazke.

Žiadna z Vami citovaných lehôt ( 24, 36, 48) v informatívnom dokumente (či už v informatívnom opise predmetu zákazky alebo informatívnom vzore zmluvy) nie je záväzná, bude vždy stanovená v súvislosti s konkrétnou zákazkou vyhlásenou prostredníctvom DNS