Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:52

Tender card #1458/2018
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Information

ID of tender
327
Name of content of tender
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
Tender ref. no.
1458/2018
Public tender journal ref. no.
2231 - WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
225 769.28 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká” z 10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering, s.r.o. Bratislava.
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.

Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné objekty:
Sadové a vegetačné úpravy
Demolácie
Cestička pre chodcov a cyklistov
Zárubný múr
Úprava a preložka verejného osvetlenia

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
08.03.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents