Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.09.2021 10:03

Karta DNS #S04808-2018-OZZ
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

Informace

ID zakázky
386
Název zakázky
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu
Číslo spisu VZ
S04808-2018-OZZ
Evidenční číslo zakázky
03841-MUT
Číslo oznámení z TED
2018/S 053-116998
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
23 116 396,58 EUR
Hlavní CPV kód
33113000-5 - Zobrazovací zařízení magnetické resonance
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 24.01.2017 do 18.08.2017 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (Zaradenie do DNS)
30.04.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/636

Dokumenty

Zakázky