Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.07.2020 06:36

Karta veřejné zakázky #MUHO 12257/2019 OP
REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA

Informace

ID zakázky
4556
Název zakázky
REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17. ETAPA
Číslo spisu VZ
MUHO 12257/2019 OP
Evidenční číslo zakázky
Z2019-043681
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 012 907,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45230000-8 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233120-6 - Výstavba silnic
45233140-2 - Práce na stavbě silnic
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45223300-9 - Výstavba parkovišť
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN PRO ROK 2019 – 17.ETAPA“ je revitalizace a úprava místní komunikace Očovská, včetně chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch, veřejného osvětlení, náhradní výsadby vč. následné péče a úprava navazující plochy a vstupního schodiště před ZŠ Očovská v Hodoníně.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“ jsou dvě dílčí plnění:
A) Ulice Očovská, Hodonín
revitalizace a úprava místní komunikace na ulici Očovská, včetně chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch, veřejného osvětlení, náhradní výsadby vč. následné péče a úprava navazující plochy
B) Hodonín, ZŠ Očovská – schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ
revitalizace a úprava vstupního schodiště před ZŠ Očovská v Hodoníně

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ „Regenerace sídliště Jihovýchod Hodonín pro rok 2019 – 17. etapa“, tzn. na obě dílčí plnění VZ.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovými dokumentacemi (Příloha č. 1 této ZD) zpracovanými společností PP projekt Hodonín s.r.o., 696 67 Radějov 269, zodpovědný projektant Ing. Radomír Prokeš, zak.č. 1012/2019 z 04/2019 a zak.č. 1047/2019 z 10/2019.
- Výkazem výměr (Soupisem prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD)
- Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD)

Poznámka: Po ukončení realizačních prací, bude probíhat následná péče výsadby, která v rámci realizace VZ bude po dobu 5 let. Požadavky na následnou péči výsadby jsou upraveny v obchodních podmínkách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.11.2019 11:00:00
Zadávací lhůta do
14.02.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.