Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2020 08:20

Karta veřejné zakázky #07436/2020/ODDVO
Výstavba promenády na Počúvadlianskom jazere 2020

Informace

ID zakázky
7396
Název zakázky
Výstavba promenády na Počúvadlianskom jazere 2020
Číslo spisu VZ
07436/2020/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
172 105,00 EUR
Hlavní CPV kód
45242000-5 - Výstavba pobřežních rekreačních zařízení
Doplňující CPV kód
45246500-8 - Výstavba promenádních cest
45422000-1 - Tesařské práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je výstavba bezpečnej pešej trasy v úseku východného brehu jazera Počúvadlo, čím sa zokruhuje pešia trasa okolo celého jazera pohodlnejšou pešou komunikáciou. Vzhľadom k zložitému členitému a strmému terénu brehu je cieľom vytvoriť primerane schodný chodník, s prechodom na vlastné nebezpečie. Riešenie v konkrétnych úsekoch je odlišné: v rovinatejších úsekoch brehu bude trasa upravená formou štrkovaného chodníka s minimalizovanými vrstvami kamennej drvy, šírka chodníka sa podľa priestorových možností navrhuje premenlivá 750 – 900 mm; v úsekoch brehu s miernym priečnym náklonom sa pomocou zahradenia obrubníkom z dubového hranola vytvorí rovinatejšia plocha a následne sa vytvorí štrkový chodník; v úsekoch brehu, ktoré sú natoľko úzke, strmé, či husto porastené vzrastlými stromami, je navrhované odklonenie pešej trasy na lávku ponad vodnú hladinu – stojacu na koloch z dubovej guľatiny, zatlčených do dna, pre potreby rybolovu sa zhotovia dve znížené rybárske móla s prepojením na breh.
Predmet zákazky sa bude realizovať v 2(dvoch) etapách (viď prílohy).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Región Banská Štiavnica
Adresa
Kammerhofská 1
Banská Štiavnica
969 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty