Status: Ongoing

Server time: 23.01.2021 02:03

Tender card #BBRSC/001/2021
Rekonštrukcia priestorov dielní strediska Brezno

Information

ID of tender
10363
Name of content of tender
Rekonštrukcia priestorov dielní strediska Brezno
Tender ref. no.
BBRSC/001/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45210000-2 - Building construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní na stredisku v Brezne. Realizácia stavebných prác pozostáva z úpravy podlahy, súčasťou ktorej je vybudovanie montážnej jamy s prístupovými schodmi a kanalizačnej vpuste, z osadenia nových dverí vrátane zárubne a čelných stien, povrchovej úpravy stien a stropov (omietky, maľby), opravy drevených podhľadov so zateplením stropu a vyčistením priestorov pred odovzdaním, to všetko v zmysle zmluvy o dielo (Príloha č. 2 tejto výzvy) a v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkaze výmer (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 10:00:00
Planned opening of bids
19.01.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents