Status: Ongoing

Server time: 29.07.2021 13:20

Tender card #MAGS OVO 45713/2021
Poskytovanie služieb nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie

Information

ID of tender
12663
Name of content of tender
Poskytovanie služieb nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
Tender ref. no.
MAGS OVO 45713/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č. 144/2021, 29951-MSS z 21.06.2021
EU journal ref. no.
2021/S 117-306350 z 18.06.2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
420 000,00 EUR
Main CPV
85200000-1 - Veterinary services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Poskytovanie služieb vybraných činností veterinárnej asanácie sa požaduje nepretržite, t. j. 24 hodín denne počas 48 mesiacov trvania rámcovej dohody (RD) a do vyčerpania jej finančného rámca na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Poskytovanie požadovanej služby je podmienené odborne spôsobilými osobami, ktoré budú zabezpečovať odchyt túlavých zvierat a s tým spojené je aj umiestňovanie do karanténnych staníc, ktoré musia byť schválené rozhodnutím podľa § 6 ods. 2 písm. av) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len zákon o veterinárnej asanácií). Taktiež zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov môže vykonávať len poskytovateľ, ktorý disponuje potrebným rozhodnutím príslušného úradu veterinárnej a potravinovej správy
o schválení alebo povolení prevádzkarne v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti.

Odchyt túlavých zvierat má byť zabezpečený v jednotlivých mestských častiach na území Hlavného mesta, pričom by bolo nehospodárne za odchyty túlavých zvierat
v niektorých mestských častiach posielať iného dodávateľa, keďže zvieratá sa pohybujú,
a môžu zabehnúť z jednej mestskej časti do druhej, preto by bolo neefektívne zaťažovať odchytom túlavého zvieraťa dvoch dodávateľov (dvojité náklady na výjazd...)

Verejný obstarávateľ vychádza aj z predošlých skúseností obstarávania z predmetnej zákazky, keď bola predložená len jedna ponuka. Verejný obstarávateľ sa domnieva, že rozdelenie zákazky na časti by bolo samoúčelné.

Rozdelenie zákazky by sa negatívne premietlo v hospodárnosti a efektívnosti obstarania. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj časové väzby charakteru predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Služby veterinárnej asanácie, ktoré sa budú vykonávať nepretržite, t. j. 24 hodín denne počas trvania rámcovej dohody. Predmetom zákazky je zber, preprava
a odstránenie uhynutých tiel zvierat alebo ich častí, odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice, program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek (kastrácia a sterilizácia) na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.07.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents