Status: Cancelled

Server time: 08.08.2022 00:45

DPS tender card #08400/2018/ODDVO-028
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24

Information

ID of tender
12819
Name of content of tender
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24
Tender ref. no.
08400/2018/ODDVO-028
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 961,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer
30231000-7 - Computer screens and consoles
30232100-5 - Printers and plotters
30237200-1 - Computer accessories
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IKT a digitálnej techniky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky - doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle týchto SP a ich príloh, najmä prílohy č. 2 SP – Kúpna zmluva. Verejný obstarávateľ požaduje nové, nerozbalené a nerepasované zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania nadobúda účinnosť deň nasledujúci po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnení zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa kupujúceho (Banskobystrický samosprávny kraj),
- doručení Správy zo štandardnej ex-post kontroly po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania a pripustení výdavkov vyplývajúcich z budúceho plnenia tejto zmluvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
21.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Gymnázium Milana Rúfusa
Address
Ul. J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/399

Documents