Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:53

DPS tender card #08400/2018/ODDVO-029
Výpočtová technika (Výzva č. 25)

Information

ID of tender
12836
Name of content of tender
Výpočtová technika (Výzva č. 25)
Tender ref. no.
08400/2018/ODDVO-029
Public tender journal ref. no.
231/2018 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16806-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
26 512,50 EUR
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
30232000-4 - Peripheral equipment
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Gymnázium Jána Chalupku v Brezne a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 18 Brezno.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly pred podpisom Kúpnej zmluvy oprávnenými osobami.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
22.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Gymnázium Jána Chalupku
Address
Štúrova 13
Brezno
977 18, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents