Status: Completed

Server time: 18.09.2021 19:21

Tender card #08054/2021/ODDVO
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“

Information

ID of tender
13401
Name of content of tender
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“
Tender ref. no.
08054/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
33438 - WNS zo dňa 16.07.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
48 715,00 EUR
Main CPV
71520000-9 - Construction supervision services
Further CPV
71521000-6 - Construction-site supervision services
71530000-2 - Construction consultancy services
71540000-5 - Construction management services
71251000-2 - Architectural and building-surveying services
71315300-2 - Building surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou – Utekáč.“

Dielo sa člení na jednotlivé stavebné objekty nasledovne:

- SO 101-01 II/529 Hranica okresov DT/BR - Sihla, km 13,659 - km 17,727
- SO 101-02 II/529 Sihla - Čierny Balog, km 17,727 - km 28,951
- SO 101-03 II/529 Intravilán Čierny Balog, km 28,951- km 31,508
- SO 101-04 II/529 Čierny Balog - Brezno, km 32,380- km 34,800
- SO 102-01 Cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou - Utekáč, km 1,487 - km 4,718
- SO 102-02 Cesta III/2724 Utekáč - Sihla, km 8,800 - km 19,784
- SO 201-00: Most ev.č. 529-008 v km 27,973
- SO 202-00: Most ev.č. 529-009 v km 28,880
- SO 203-00: Most ev.č. 529-010 v km 31,447
- SO 204-00: Most ev.č. 529-011 v km 31,500
- SO 205-00: Most ev.č. 529-013 v km 34,074
- SO 206-00: Most ev.č. 529-014 v km 36,921
- SO 207-00: Most ev.č. 529-015 v km 37,606
- SO 208-00: Most ev.č. 2724-01 v km 0,859
- SO 209-00: Most ev.č. 2724-02 v km 5,593
- SO 210-00: Most ev.č. 2724-03 v km 6,484
- SO 211-00: Most ev.č.2724-04 km 9,018
- SO 212-00: Most ev.č. 2724-05 km 10,626
- SO 213-00: Most ev.č. 2724-06 km 15,193
- SO 214-00: Most ev.č. 2724-07 v km 17,182
- SO 301-00 Sanácia zosuvného územia na ceste III/2724 v km 15,537 – 15,599

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o výkone stavebného dozoru medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Zmluva bude uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami v zmysle § 269 ods. 2 a podporne a primerane podľa ustanovení § 566 a nasl., a § 591 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ/Zhotovitelia stavby bude/ú vybraný/í na základe výsledku verejnej súťaže s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekač“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 18.12.2020 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 247-609581 a dňa 21.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 267/2020 pod označením 45278 - MSP.

Stavebný dozor bude zodpovedný za dohľad nad kvalitou a množstvom zrealizovaných prác pre zaistenie bezproblémovej implementácie jednotlivých etáp v súlade s odsúhlasenými projektovými dokumentáciami, časovým harmonogramom a rozpočtom stavby. Z priebehu výstavby budú vytvárané pravidelné dvojmesačné správy SD, ktoré budú rozdelené v zmysle členenia stavby. (Príloha č. 4 k Výzve Pravidelná správa).

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že Zmluva o výkone stavebného dozoru uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zároveň nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Súťažné podklady vrátane projektových dokumentácií k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekač“ sú zverejnené na nasledovnej URL adrese elektronického systému JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4778/summary.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Documents