Status: Ongoing

Server time: 24.10.2021 15:40

Tender card #MAGS OVO 61218/2021
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave

Information

ID of tender
14246
Name of content of tender
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave
Tender ref. no.
MAGS OVO 61218/2021
Public tender journal ref. no.
43382-WNP
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
147 300,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45111300-1 - Dismantling works
45262500-6 - Masonry and bricklaying work
45310000-3 - Electrical installation work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45410000-4 - Plastering work
45442100-8 - Painting work
45432110-8 - Floor-laying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie rekonštrukcie vnútorných priestorov v ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave. Rekonštrukcia zahŕňa búracie práce starých drevených priečok vrátane demontáže dverí a zárubní, odstránenie kobercov a nášľapných vrstiev podľa popisu vo výkresoch, osadenie nových stavebných konštrukcií vrátane murovaných priečok, dverí a obložkových zárubní, osadenie novej vinylovej podlahy s nivelačnou vrstvou podľa projektovej dokumentácie, rekonštrukciu vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov podľa PD.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

a) Búracie práce – realizovať v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie búracích prác na 1 NP, 2 NP a spracovaného výkazu výmer - odstránenie starých drevených priečok, kobercov a nášľapných vrstiev, demontáž všetkých dverí a zárubní v rámci búracích prác drevených priečok. Uvedené v prílohách č. 1 a 2 – búracie práce na 1 NP a 2 NP.

b) Nové stavebné konštrukcie - realizovať v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie nových stavebných konštrukcií na 1 NP, 2 NP a spracovaného výkazu výmer - vybudovanie nových murovaných priečok, osadenie nových dverí s obložkovými zárubňami, osadenie okna na vrátnici a na poschodí oproti schodisku, vyspravenie omietok a prasklín, maliarske práce, osadenie novej vinylovej podlahy a nivelačnej vrstvy, osadenie sadrokartónového stropu všade okrem WC a koncertnej sály ( m. č. 140 ). Uvedené v prílohách č. 3 a 4 – nové stavebné konštrukcie a v prílohe č. 5 – výkaz výmer stavebných konštrukcií.

c) Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody - realizovať v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie na 1 NP, 2 NP a spracovaného výkazu výmer – realizácia nových silnoprúdových rozvodov s osadením nových rozvádzačov R2, R3, R4, R5, vrátane osadenia nových svietidiel, realizácia nových slaboprúdových rozvodov, domáceho dorozumievacieho zariadenia ( DDZ ), príprava na elektronický zabezpečovací systém ( EZS ), príprava na kamerový systém ( CCTV ), príprava na osadenie jedného fakturačného merača elektriny na fasáde objektu. Uvedené v prílohách č. 6 – technická správa, č. 7 a 8 – pôdorys 1 NP a 2 NP , č. 9 a 10 – pôdorys 1 NP a 2 NP na EZS, č. 11, 12, 13, 14 – Rozvádzač 2, 3, 4, 5, č. 15 – schéma DDZ, č.16 – výkaz výmer elektroinštalácie.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents