Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:20

Tender card #00673/2021/4400
Dostavba a obnova budovy „A“ Hurbanova ul. č.15, Žilina

Information

ID of tender
15219
Name of content of tender
Dostavba a obnova budovy „A“ Hurbanova ul. č.15, Žilina
Tender ref. no.
00673/2021/4400
Public tender journal ref. no.
237/2021; 48211-MSP
EU journal ref. no.
2021/S 204-531957
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 851 808,47 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko sa jedná o vecne súvisiace plnenia a zákazka tak tvorí jeden celok. Nerozdelením zákazky sa zabezpečuje jednotnosť uskutočnenia stavebných prác – obnovy historickej budovy, s ohľadom na jej rovnaký vzhľad, rovnaké použité materiály a riešenia. Nerodelením zákazky na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subkjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v súlade s projektovou dokumentáciou a Výkazom - výmer.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dostavba a obnova budovy A Hurbanova ul. č.15, Žilina za účelom vybudovania Centra
vedy.
Predmetom zákazky sú stavebné práce na úprave a celkovej renovácii budovy A, Žilinskej univerzity v Žiline
na ulici J. M. Hurbana č. 15 v Žiline. Jedná sa o samostatný objekt, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR pod číslom 1438/1. Úlohou realizácie projektu je vytvorenie nových priestorov pre
potreby Žilinskej univerzity, ktoré budú slúžiť na propagáciu vedy, vzdelávania a usporadúvanie kongresových a
kultúrnospoločenských podujatí.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.12.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8A
Bratislava-Staré Mesto
840 05, Slovak republic
Process supervisor
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents