Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:20

Tender card #FNTN-PZ-01-2022-SÚ-OAIM
Stavebné úpravy - Kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín

Information

ID of tender
17244
Name of content of tender
Stavebné úpravy - Kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín
Tender ref. no.
FNTN-PZ-01-2022-SÚ-OAIM
Public tender journal ref. no.
15080 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
767 763,73 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy - Kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín.
Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP Trenčín, na ulici Legionárska 28, Trenčín na parcele č.1744/17. Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP a čiastočne na I.PP. Stavebnými úpravami sa zmodernizuje jestvujúce pracovisko OAIM na I.NP. OAIM pracovisko bude obsahovať 1-lôžkové, 2-lôžkové izby, pozorovateľnú sestier, filter infekčné, predfilter, príprava. Strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete.
K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko OAIM ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, 040 13 Košice.

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste (tzv. super reverzná súťaž).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.03.2022 09:00:00
Planned opening of bids
28.03.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents