Status: Completed

Server time: 25.03.2023 11:20

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-016
Zabezpečenie dodávok mliečnych výrobkov pre organizácie BBSK_Výzva č. 8

Information

ID of tender
18181
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok mliečnych výrobkov pre organizácie BBSK_Výzva č. 8
DPS category
Mlieko a mliečne výrobky
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-016
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
132 684,48 EUR
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Further CPV
15511000-3 - Milk
15551000-5 - Yoghurt and other fermented milk products
15540000-5 - Cheese products
15530000-2 - Butter
15512000-0 - Cream
15512900-9 - Whipping cream
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 3 DNS s názvom: Mliečne výrobky. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého bravčového mäsa s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov.

Predmetom zákazky je dodávka mliečnych výrobkov (položky prílohy č. 1_Katalóg).

S ohľadom na skutočnosť, že hlavným cieľom integračných sociálnych podnikov/chránených dielní je podpora a rozvoj poľnohospodárstva a sociálnej ekonomiky, predmet zmluvy (tovar) musí spĺňať podmienku prvovýroby, a teda v prípade ovocia a zeleniny – pestovanie a zber u predávajúceho, prípadne predaj produktov prvovýroby od farmárov.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv do 30.06.2022.

Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení a v prílohe č. 2 Kúpna zmluva.

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.
Podrobnosti k opisu predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 – Katalóg.

Celková PHZ: 134 000,00 € bez DPH.

Objednávky budú zadávané podľa podmienok uvedených v Kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.

Keďže predmetom zákazky sú čerstvé a často sezónne potraviny najvyššej akosti s pôvodom od farmárov, verejný obstarávateľ si je vedomý, že niektoré položky sú dostupné len určitý čas, v niektorých mesiacoch v roku. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby pri predkladaní ponuky vzali na vedomie povinnosť dodávateľa oznámiť skutočnosť o výpadku určitej položky najneskôr 10 dní pred predpokladanou stratou schopnosti plniť si povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Uchádzač predloží ponuku na položky, na ktoré vie zabezpečiť distribúciu v rámci územia BBSK. Uchádzač vyplní excel súbor – prílohu č. 1 Katalóg, v ktorom uvedie ceny merných jednotiek (bez DPH, s DPH) a sumu spolu za predpokladané množstvo pre každý okres zvlášť. (ak predkladá ponuku napr. pre okres BB, KA, ZV vyplní tri záložky v exceli a tento súbor potom nahrá do ponuky k príslušných okresom ). Verejný obstarávateľ požaduje predložiť súbor vo formáte .xls/x, nie je potrebné zasielať sken vo formáte .pdf. Uchádzač cenu za celkové predpokladané množstvá vyplní aj do systému JOSEPHINE.

For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.03.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.03.2022 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Farmárska parenica neúdená

Status
Completed
Predicted value not including VAT
552,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Outcome of tender
One-off Contract

Farmárska parenica údená

Status
Completed
Predicted value not including VAT
657,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmárske mlieko plnotučné

Status
Completed
Predicted value not including VAT
5 908,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmárske mlieko polotučné

Status
Completed
Predicted value not including VAT
18 426,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmárske nite neúdené

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 888,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmárske nite údené

Status
Completed
Predicted value not including VAT
323,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmársky jogur ochutený

Status
Completed
Predicted value not including VAT
632,45 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Farmársky jogurt biely

Status
Completed
Predicted value not including VAT
850,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Jogurt vaječný likér

Status
Completed
Predicted value not including VAT
80,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Jogurtové mlieko neochutené

Status
Completed
Predicted value not including VAT
0,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Kravský hrudkový syr, nezrejúci

Status
Completed
Predicted value not including VAT
0,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Maslo

Status
Completed
Predicted value not including VAT
40 101,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Ochutený smotanový jogurt

Status
Completed
Predicted value not including VAT
5 762,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Smotana na šľahanie

Status
Completed
Predicted value not including VAT
0,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Syr EIDAM neúdený

Status
Completed
Predicted value not including VAT
25 983,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Syr EIDAM údený

Status
Completed
Predicted value not including VAT
13 504,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Syr na vyprážanie

Status
Completed
Predicted value not including VAT
0,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Tvaroh mäkký hrudkovitý

Status
Completed
Predicted value not including VAT
9 809,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Tvaroh odtučnený

Status
Completed
Predicted value not including VAT
912,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Zakvasené mlieko odtučnené

Status
Completed
Predicted value not including VAT
2,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Zrejúci syr

Status
Completed
Predicted value not including VAT
0,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Biely smotanový jogurt 1

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 233,72 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Biely smotanový jogurt 2

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 558,12 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Zakvasené plnotučné mlieko 1

Status
Completed
Predicted value not including VAT
506,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Zakvasené plnotučné mlieko 2

Status
Completed
Predicted value not including VAT
401,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Kyslá pochúťková smotana 1

Status
Completed
Predicted value not including VAT
607,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Kyslá pochúťková smotana 2

Status
Completed
Predicted value not including VAT
1 872,66 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Jogurtové mlieko ochutené 1

Status
Completed
Predicted value not including VAT
393,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract

Jogurtové mlieko ochutené 2

Status
Completed
Predicted value not including VAT
717,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
-
Outcome of tender
One-off Contract