Status: Completed

Server time: 24.09.2023 02:09

Tender card #4/2022
Prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424 o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689 o výmere 494 m², druh pozemku: Zast. plocha a nádvoria

Information

ID of tender
20125
Name of content of tender
Prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424 o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689 o výmere 494 m², druh pozemku: Zast. plocha a nádvoria
Tender ref. no.
4/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 494 m².

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents