Status: Completed

Server time: 23.04.2024 18:45

DPS tender card #1174/2022-001
I. výzva - Asfaltovanie 2022-2025

Information

ID of tender
20296
Name of content of tender
I. výzva - Asfaltovanie 2022-2025
Tender ref. no.
1174/2022-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
302 881,62 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, a to odstránenie
pôvodnej asfaltovej vrstvy (pokiaľ existuje) a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) so stavebnými opravami narušenej podkladovej vrstvy, výškovou úpravou uličných vpustov, kanalizačných šachiet, plynových a vodovodných ventilov a šupátok, vytvorenie bezbariérových prestupov medzi chodníkmi a cestou, odstránenie starých a prípadné osadenie nových betónových obrubníkov na miestnych cestách v meste Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok :

a/ živičný kryt bude odstránený ručne a frézovaním v priemernej hrúbke 4 až 5 cm na ploche orientačne
12.140 m²;
b/ pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kation-
aktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI.
v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve 1,0 kg/m²;
c/ živičný kryt bude tvorený asfaltovým betónom tr. II. AC 8 O, nemodifikovaný, po zhutnení 40-50 mm
(chodníky) a tr. I., stredozrnný, AC 11 O, nemodifikovaný, po zhutnení 50 mm (cesty), položený na
vopred pripravenú betónovú plochu po okrajoch ohraničenú cestnými čadičovými alebo betónovými
obrubníkmi;
d/ na jednotlivých komunikáciách sa nachádzajú uličné vpusty, kanalizačné šachty, plynové
a vodovodné ventily a šupátka, ktoré musia byť výškovo upravené do nivelity budúceho živičného
krytu (zodvihnutie cca o 4-5 cm oproti existujúcej betónovej ploche); prípadné opravy poškodenej
výmurovky, kanalizačného potrubia, dutín v podloží komunikácií budú riešené samostatne ako
neplánované výdavky skrytých závad;
e/ odvoz stavebného odpadu okrem frézingu zabezpečí dodávateľ na 5 km vzdialenú skládku v Horných
Opatovciach; frézing, vhodný na vyrovnávanie nerovností na nespevnených komunikáciách
asfaltom, bude uložený do vzdialenosti 1 km v lokalite Kortina pod mostom rýchlostnej cesty R1; pre
zabezpečenie splnenia tejto požiadavky je dodávateľ povinný odpad priebežne triediť;
f/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným doprav-
ným značením, samotné dočasné dopravné značenie a čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie
zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii;
g/ dodávateľ pred začiatkom prác predloží objednávateľovi časový a vecný harmonogram priebehu
realizácie prác na vyhotovení zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2022 10:00:00
Planned opening of bids
20.04.2022 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents