Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:29

DPS card #MAGS OVO 39766/2019
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022

Information

ID of tender
2753
Name of content of tender
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022
Tender ref. no.
MAGS OVO 39766/2019
EU journal ref. no.
2019/S 036-081170
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
43 100 000,00 EUR
Main CPV
90600000-3 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
Further CPV
90610000-6 - Street-cleaning and sweeping services
90620000-9 - Snow-clearing services
90630000-2 - Ice-clearing services
90640000-5 - Gully cleaning and emptying services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokality mesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokality mesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.

Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a to vo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať aj menšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr. môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípade potreby).

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (t.j. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

Schedule

Základná lehota na predkladanie žiadostí
18.03.2019 09:00:00
Planned opening of requests
18.03.2019 09:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí (počas trvania DNS)
05.04.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Sekretariát oddelenia verejného obstarávania
martina.vesela@bratislava.sk
+421 259356342

Documents

Tenders