Status: Ongoing

Server time: 29.02.2020 11:18

DPS card #31/2019
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo

Information

ID of tender
2991
Name of content of tender
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo
Tender ref. no.
31/2019
Public tender journal ref. no.
5493 - MUT
EU journal ref. no.
2019/S 054-123951
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
623 565,75 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30211400-5 - Computer configurations
30213000-5 - Personal computers
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer
30213300-8 - Desktop computer
30213500-0 - Pocket computers
30214000-2 - Workstations
30215000-9 - Microcomputer hardware
30216110-0 - Scanners for computer use
30230000-0 - Computer-related equipment
30231000-7 - Computer screens and consoles
30231100-8 - Computer terminals
30231300-0 - Display screens
30231310-3 - Flat panel displays
30231320-6 - Touch screen monitors
30232000-4 - Peripheral equipment
30232100-5 - Printers and plotters
30232110-8 - Laser printers
30232120-1 - Dot-matrix printers
30232130-4 - Colour graphics printers
30232150-0 - Inkjet printers
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
30237200-1 - Computer accessories
30237270-2 - Portable computer carrying cases
30237410-6 - Computer mouse
30237420-9 - Joysticks
30237450-8 - Graphics tablets
30237460-1 - Computer keyboards
30237480-7 - Input units
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralised tender
Yes
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.
DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 52265021
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.
2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58-61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým kvalifikovaným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
3.Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.06.2020.
4. Verejný obstarávateľ uplatňuje zelené verejné obstarávanie. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme JOSEPHINE. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú
pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
7.Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač bude vyzvaný na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.
8.Z dôvodu obmedzenia počtu CPV kódov nebolo možné vypísať všetky CPV kódy týkajúceho sa zriadenia DNS. Rozsah CPV kódov v rámci triedy hlavného slovníka je uvedený v súťažných podkladoch časti A bod 3.2.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
15.04.2019 10:00:00
Doba zriadenia DNS
30.06.2020 23:59:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents

Tenders