Status: Completed

Server time: 09.06.2023 23:38

DPS tender card #1174/2022-002
II. výzva - Asfaltovanie 2022-2025

Information

ID of tender
30829
Name of content of tender
II. výzva - Asfaltovanie 2022-2025
Tender ref. no.
1174/2022-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 717,87 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, a to odstránenie
pôvodnej štrkovo-frézingovej pojazdnej vrstvy prípadne rozoberanie zámkovej dlažby a vstupov do garáží z rôznorodého materiálu, ako aj pokládka nového asfalto-betónu (ďalej len „živičný kryt“) so stavebnými opravami narušenej podkladovej vrstvy, výšková úprava uličných vpustov, vybudovanie odvodňovacieho žľabu s vyústením do nového uličného vpustu s kalovým košom a jeho prepojenie do existujúcej kanalizačnej šachty na časti cesty medzi garáže na Ul. Hutníkov v Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok :

a/ pôvodná pojazdná vrstva bude odstránená ručne a frézovaním v priemernej hrúbke 50 mm na ploche
orientačne 562 m²;
b/ pred samotnou pokládkou nového živičného krytu je požadovaný postrek spojovacou kation-
aktívnou asfaltovou nemodifikovanou emulziou C 50 B 4/BIT-50K s triedou zaťažiteľnosti I. až VI.
v zmysle STN 73 6114:1997 v množstve 1,0 kg/m²;
c/ živičný kryt bude na 65 m² tvorený vrstvou ložnou AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm a na 562 m² vrstvou obrusnou z asfaltového betónu tr. I.,
stredozrnného, AC 11 O, nemodifikovaný, po zhutnení 50 mm, položený na vopred vyrovnanú a
pripravenú podkladovú plochu;
d/ odvoz stavebného odpadu, okrem frézingu, zabezpečí dodávateľ na 5 km vzdialenú skládku
v Horných Opatovciach;
e/ označenie pracovného miesta, súhlas príslušného dopravného inšpektorátu s dočasným doprav-
ným značením, samotné dočasné dopravné značenie a čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie
zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii;
e/ dodávateľ pred začiatkom prác predloží objednávateľovi časový a vecný harmonogram priebehu
realizácie prác na vyhotovení zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2022 10:00:00
Planned opening of bids
13.09.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents