Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:18

DPS card #07/NLZ/2022 - DNS
Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov

Information

ID of tender
31537
Name of content of tender
Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov
Tender ref. no.
07/NLZ/2022 - DNS
EU journal ref. no.
2022/S 211-606615
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
8 431 812,91 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
09112200-9 - Peat
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
24000000-4 (Chemické prípravky)
09112200-9 (Rašelina)

, ktorý je rozdelený na dve časti:
a) časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
b) časť „B“ - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:
a) pre časť „A“:
- insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov
- feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí
- rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov
- fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení
- herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie
- repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou
- hnojivá - podporné prípravky na rast drevín
- iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.
b) pre časť „B“:
- sú zmesi používané na výsev semien lesných drevín v lesných škôlkach

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ - od 01.01.2023 právny nástupca Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik

Notes

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená písomne a predložená elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE podľa prílohy č. 1 týchto súťažných dokladov. Spolu so žiadosťou o účasť sa musia predložiť aj nasledovné dokumenty:
a) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 15. týchto podkladov
c) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov

Doklady, ktoré sú obsahom ponuky uchádzačov a ktoré sú predložené v cudzom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a ods. 2 ZVO týmto nie sú dotknuté. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienok účasti.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej výzvy, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva. Zmluva pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS, sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie vykonania predmetu zákazky a nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
01.12.2022 12:00:00
Planned opening of requests
01.12.2022 12:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadeni DNS
16.12.2026 23:59:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents

časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
24000000-4 - Chemical products / PHZ: 7 495 548,91 EUR bez DPH

časť „B“ - Nákup substrátov, rašeliny a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie lesných drevín

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09112200-9 - Peat / PHZ: 936 264,00 EUR bez DPH

Tenders