Status: Completed

Server time: 24.09.2023 02:17

Tender card #ZsNH/007/2022
Lesovňa Závada - rekonštrukcia

Information

ID of tender
33043
Name of content of tender
Lesovňa Závada - rekonštrukcia
Tender ref. no.
ZsNH/007/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
118 920,08 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Pre Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce na Lesovni Závada. Projekt bol zhotovený odborne spôsobilou osobou, projektantom Regínou Štefkovičovou.. Viď ,,Príloha č. 3 Výkaz výmer“ a ,,Opis predmetu zákazky“ v JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 07:00:00
Planned opening of bids
03.11.2022 07:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents