Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:19

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/42541/AdJ
„Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa”

Information

ID of tender
34434
Name of content of tender
„Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa”
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/42541/AdJ
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
374 316,40 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233120-6 - Road construction works
45316110-9 - Installation of road lighting equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania „Cyklotrasa Brnianska ul. 1 etapa“ je prepojenie cyklistickej trasy v zmysle Cyklogenerelu, t.j. Vážsku magistrálu /hrádza Váhu/ - Brnianská- Hanzlíková. Na ulici Brnianská je riešená cyklistická trasa v 2 etapách. Prvá etapa rieši napojenie na okružnú križovatku Brnianská – Bratislavská a končí okružnou križovatkou Brnianská – Zlatovská.
Nakoľko v cyklopruhoch nemá byť prídlažba, bude potrebné výškovo upraviť komunikáciu tak, aby pri obrubníku bol dodržaný min. 0,5% spád a aby výška obrubníka sa pohybovala normou stanovenú výšku od min. 0,08 m až po max 0,15 m. Preto sa navrhuje osadiť nový obrubník a výškovo sa bude upravovať aj chodník, čiže je potrebné vybúrať aj kryt chodníka a upraviť tak, aby mal aspoň min. spád. Ďalej je potrebné odstrániť s cyklopruhu jestvujúce vpuste. Pri obrubníku sa osadia do obrubníku a pri parkovacích miestach sa osadia do plochy parkovísk. Na ulici Kožušnická Brnianska sa zrealizuje časť chodníka a zrealizuje sa nový priechod pre chodcov.
Súčasťou stavebných prác je aj nové verejné osvetlenie. Osvetlenie prechodov cyklotrasy bude osadené na stožiaroch určených pre osvetľovanie prechodov a bude pripojené na jestvujúcu osvetľovaciu sústavu s rovnakým osvetľovacím režimom. Pripojenie osvetlenia je navrhnuté káblami z jestvujúceho stĺpu verejného osvetlenia, vedenými zemou v chráničkách. Prechod kábla cez cestu bude riešený podtlakom.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súvisiacej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Jessica Júlia Adašková
jessica.adaskova@trencin.sk
+421 902911221

Documents