Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 16:53

Tender card #FNTN-2022-08-ŠF-NZ-KyB-LMS, SIEM,SOC
Poskytovanie služby LMS, SIEM a SOC

Information

ID of tender
34936
Name of content of tender
Poskytovanie služby LMS, SIEM a SOC
Tender ref. no.
FNTN-2022-08-ŠF-NZ-KyB-LMS, SIEM,SOC
Public tender journal ref. no.
48896 - MSS
EU journal ref. no.
2022/S 229-659406
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
243 980,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky by pre verejného obstarávateľa predstavovalo viaceré riziká. Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú koordináciu viacerých poskytovateľov služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Obsah predmetu zákazky je vzájomne úzko funkčne previazaný a nie je možné ho logicky rozdeliť na menšie časti bez toho, aby sa stratila kontinuita a funkčné väzby celého riešenia. Nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní od jedného poskytovateľa služieb.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytovanie služby Security operations center (SOC), Security Information and Event Management (SIEM) a centrálny Log management system (LMS) v rozsahu a kvalite, ktorú vyžaduje Zákon o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z. (ďalej iba ZoKB), §15, odst. 2 d) a Vyhl. NBÚ č.362/2018. Technická špecifikácia pre službu LMS, SIEM a SOC s podrobnými požiadavkami na predmet zákazky a ďalšími podmienkami tvorí samostatnú Prílohu č. 1 súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v doplňujúcich dokumentoch súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, že vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste (tzv. super reverzná súťaž).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.12.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.12.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents