Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 14:44

DPS card #IKT/NCZI/2024
Nákup IKT (DNS)

Information

ID of tender
36437
Name of content of tender
Nákup IKT (DNS)
Tender ref. no.
IKT/NCZI/2024
Public tender journal ref. no.
12525 - MUT/2024
EU journal ref. no.
275474-2024
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
8 855 557,17 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32400000-7 - Networks
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
48000000-8 - Software package and information systems
72600000-6 - Computer support and consultancy services
72250000-2 - System and support services
72260000-5 - Software-related services
51600000-8 - Installation services of computers and office equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
72265000-0 - Software configuration services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru a súvisiacich služieb, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov v skupinách uvedených v bode 6.1 časti A.1 súťažných podkladov k zriadeniu dynamického nákupného systému. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky a sociálny aspekt. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
07.06.2024 10:00:00
Planned opening of requests
07.06.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/630

Documents