Status: Completed

Server time: 11.07.2020 16:19

Tender card #2/2019
Komunitné centrum Dražovce

Information

ID of tender
3889
Name of content of tender
Komunitné centrum Dražovce
Tender ref. no.
2/2019
Public tender journal ref. no.
116/2019 pod číslom 14343-WYP zo dňa 12.06.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
323 697,86 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii časti základnej školy v mestskej časti Dražovce a jej transformácia na komunitné centrum, ktorá rieši jestvujúce narušené a nevyhovujúce konštrukcie: zastropenie, a zastrešenie sa odstráni, podlahy sa vybúrajú, Vyhotoví sa hydroizolácia stien a podláh a podinjektujú sa základové pásy v rohoch objektu, kde vsakovala voda zo strešných odpadov. Vyhotovia sa nové inštalácie, včítane všetkých prípojok z areálových rozvodov a technického vybavenia základnej školy. Na odvedenie prívalových povrchových vôd sa zriadia terénne rigoly s vyústením do cestného jarku na ulici Ščasného. Jestvujúca nevyužívaná žumpa sa vyčistí, vydezinfikuje, zasype stavebným odpadom a následne zatrávni alebo vybaví spevnenou plochou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Novo vyčlenený areál komunitného centra sa oplotí, vybaví sa prístupovými plochami a drobnými oddychovými objektmi. Ostatná plocha sa zatrávni. Úprava plôch zostáva v pôvodných výškach, prispôsobujú sa plochy pri spevnených plochách výkopovou zeminou. Prístup od Ščasného ulice sa vybaví spevnenou plochu. Odvedenie zrážkových vôd zostáva v pôvodnom vyhotovení, doplnené terénnymi rigolmi pre odvedenie prívalových vôd z hornej časti areálu.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.07.2019 08:00:00
Planned opening of bids
30.07.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Ondrejička
nitra.ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Documents