Status: Completed

Server time: 24.09.2023 03:40

DPS tender card #MAR 3/2023-001
Podrobný inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum pre výstavbu objektu WC – lokalita Slavín, BA

Information

ID of tender
39631
Name of content of tender
Podrobný inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický prieskum pre výstavbu objektu WC – lokalita Slavín, BA
DPS category
4. kategória Geologické a hydrogeologické služby
Tender ref. no.
MAR 3/2023-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 770,00 EUR
Main CPV
71351200-5 - Geological and geophysical consultancy services
Further CPV
71351730-9 - Geological prospecting services
71351000-3 - Geological, geophysical and other scientific prospecting services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie podrobného inžinierskogeologického posudku a hydrogeologického posudku pre vyššie uvedenú plánovanú stavbu.

Nakoľko územie nie je prístupné strojným mechanizmom, sondy musia byť realizované iba ručne.

Na záujmovom území budú vykonané geologické práce v nasledujúcom rozsahu:
• budú preštudované všetky geologické prieskumy realizované v blízkom okolí záujmového územia a
získané poznatky budú podľa potreby využité pri spracovávaní záverečnej správy,
• v mieste plánovaného objektu budú ručne vyhĺbené 2 kopané sondy po skalné podložie, t. j. minimálne do rozložených až silno zvetraných skalných hornín,
• prieskumné práce budú sledované a riadené geológom priamo v teréne, sondy budú zdokumentované a zamerané jednotlivé zóny zvetrania,
• budú zhodnotené hydrogeologické pomery územia,
• sondy budú vytýčené a výškovo zamerané vo výškovom systéme Balt p.v.,
• bude posúdená aj možnosť vybudovania vsakovacích systémov na odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu do horninového prostredia a budú posúdené pomery pre
zakladanie stavby,
• získané výsledky budú vyhodnotené a spracované podľa platných EN a STN v záverečnej správe,
• keďže na území bude potrebné odvádzať atmosférické vody zo strechy objektu do horninového prostredia, je potrebné aj vypracovanie hydrogeologického posudku pre príslušný
OÚŽP v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 o vodách, zmeneného a doplneného zákonom č. 384/2009.

Upresnenie: 2ks kopané sondy, ktoré sa realizujú za účelom zistiť zvetralosť pôdy pre zakladanie stavby a za účelom navrhnúť vsaky na odvod zrážkovej vody z plochy stavby.
Plánované ručné výkopy majú rozmery 1x1x1m = 1m³
Ak sa v hĺbke 1 m nenájde pevná hornina (hĺbka zvetrania nie je známa), bude sa kopať do väčšej hĺbky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávka s VOP

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
06.04.2023 10:15:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents