Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:09

Tender card #FNTN-2023-03-NZ-PD-Neonatol_Ped
Projektové práce a inžinierske činnosti pre stavbu „Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín“

Information

ID of tender
41255
Name of content of tender
Projektové práce a inžinierske činnosti pre stavbu „Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín“
Tender ref. no.
FNTN-2023-03-NZ-PD-Neonatol_Ped
Public tender journal ref. no.
17884 - MSS
EU journal ref. no.
2023/S 093-286294
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
274 500,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71248000-8 - Supervision of project and documentation
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter a povahu predmetu zákazky rozhodol o nerozdelení predmetu zákazky na časti. Predmetom zákazky je výber dodávateľa projekčných služieb na vypracovanie kompletnej PD pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (DRS), ktorá bude riešiť stavbu „Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín“, vrátane inžinierskych činností počas realizácie projektových prác, realizácie stavby a uvádzania stavby do prevádzky.
Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu na základe záverov spracovaného energetického auditu a spracovanej Architektonickej štúdie pre Modernizáciu Oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín. Rozdelenie uvedeného predmetu zákazky na časti by malo za následok zvýšenú náročnosť na kompletizáciu predmetu zákazky. Realizácia predmetu zákazky s viacerými dodávateľmi, by zapríčinila markantné zvýšenie administratívnych a personálnych kapacít na strane verejného obstarávateľa nevyhnutných na realizovanie predmetu zákazky. Časovú náročnosť obstarania celej projektovej dokumentácie podľa zadania nakoľko by verejný obstarávateľ musel získať (obstarať) jednotlivé časti a následne obstarávať generálneho projektanta. Nie je bežnou aplikačnou praxou, že pri podobných, či totožných predmetov obstarávania (vypracovanie projekčných služieb) bol predmet zákazky delený na časti.
Nerozdelenie predmetu zákazky vychádza najmä z dôvodu ekonomickej a administratívnej náročnosti nielen z pohľadu verejného obstarávateľa, ale aj poskytovateľa predmetu zákazky. Za účelom možnosti zapojenia sa do verejného obstarávania čo najširšiemu počtu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v najnižšej možnej miere tak, aby boli zároveň zabezpečené primerané ekonomické a technické predpoklady uchádzačov nevyhnutné na plnenie zmluvy riadne a včas podľa zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ nerozdelením predmetu zákazky na časti urýchli celý proces verejného obstarávania, zníži celkové náklady na samotné verejné obstaranie a zároveň zabezpečí transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín v súlade s platnou legislatívou.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Zadanie.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.06.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
26.06.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents