Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 05:54

Tender card #43539
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1

Information

ID of tender
43539
Name of content of tender
Lesná cesta Hrašovík, rekonštrukcia - ETAPA 1
Tender ref. no.
43539
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
228 658,66 EUR
Main CPV
45233120-6 - Road construction works
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Všeobecné údaje stavby
Lesná cesta sa nachádza v Košickom kraji, okres Košice III, obec Košice - Dargovských hrdinov, katastrálne územie Furča, parcela KN-C č. 3679/12 vedená na liste vlastníctva č. 1.
Cesta sa nachádza na lesnom pozemku vo vlastníctve mesta Košice v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na základe platnej nájomnej zmluvy a jej dodatkov.
Lesná cesta v súčasnosti podľa STN 736108 zodpovedá kategórii 3L s pláňou čiastočne spevnenou kamenivom. Cesta je značne opotrebovaná a poškodená, na povrchu sú koľaje, stojace mláky a podmočené úseky so zníženou únosnosťou. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy sú čiastočne až úplne zanesené, v niektorých úsekoch trasy celkom chýbajú. V tomto úseku cesty sú vybodované 3 rúrové priepusty, z ktorých dve majú nedostatočný priemer a jeden je potrebné presunúť na miesto s konfiguráciou terénu vhodnou pre odtok vody.

Technické údaje stavby
- Celková dĺžka lesnej cesty: 1,100 km
- Opravovaný úsek: súvislá prestavba na celej dĺžke cesty
- Kategória cesty (podľa STN 736108): 1L - 4,0/30 s celoročnou prevádzkou a voľnou šírkou v korune 4,0 m, z toho vozovka 3,00 m s rozšíreniami v smerových oblúkoch a krajnice z
kameniva po obidvoch stranách šírky 0,5 m

Rozsah a spôsob prevedenia stavebných prác
- celkové vykopávky približne 752 m3 zeminy triedy 4
- nakopanie otvorených lichobežníkových priekop min. 30 cm pod úrovňou zemnej pláne po celej dĺžke cesty a vybudovanie pozdĺžneho trativodu DN160 mm
- rozobratie 3 existujúcich betónových priepustov a výstavba spolu 5 nových z HDPE rúr s priamym vtokom z lichobežníkovej priekopy začelených vtokovou šachtou (nádržkou) a čelom
z betónu; vo všetkých prípadoch úprava vtokov a výtokov dlažbou alebo rovnaninou (vtoky) resp. nahádzkou z lomového kameňa (výtoky)
- zriadenie jedného lesného skladu (odvozného miesta) pozdĺž výhybne v km 1,040-1,090 dĺžky 50 m a šírky 10 m o výmere 600 m2 spevneného štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení;
medzi jazdným pruhom a lesným skladom na výkop. strane vybudovať trativod dĺžky 70 m
- zriadenie 2 nových výhybní šírky 3 m a dĺžky 10 m o celkovej výmere 270 m2
- vybudovanie 4 výjazdov do lesných porastov spevnené štrkodrvinou hr. 250 mm po zhutnení
- vybudovanie vozovky (1. ochranná vrstva zo štrkodrviny 150 mm, 2. podklad z hrubého kameniva 200 mm, 3. podklad zo štrkodrviny 100 mm) s krytom z penetračného makadamu
PM63 obrus hr. 100 mm uzavretým dvojvrstvovým náterom N2V v zmysle projektovej dokumentácie a technických noriem
- obojstranné krajnice z kameniva šírky 0,50 m.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2023 14:30:00
Planned opening of bids
02.08.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Mestské lesy Košice a.s.
Address
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Documents