Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 06:04

Tender card #VOS 2
Prenájom pozemku Slávičie údolie

Information

ID of tender
44054
Name of content of tender
Prenájom pozemku Slávičie údolie
Tender ref. no.
VOS 2
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej bude pozemok o výmere 18 m2 pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie údolie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku parcela registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV 5679, pozemok je v správe vyhlasovateľa na základe Zverovacieho protokolu č. 11 88 0963 03 00 zo dňa 10.12.2003.

Výsledkom OVS bude uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá.

Doba nájmu: neurčitá.

Účel: Prevádzka kamenárstva

Nájomné
• Výška nájomného:
Minimálna výška ročného nájomného je určená v zmysle interného predpisu hlavného mesta a vychádza z ceny, aká sa v tom čase a na tom mieste obvykle používa za nájom na dohodnutý účel toho istého alebo porovnateľného účelu, predstavuje čiastku 360,-€ bez DPH

V prípade, ak žiadna z predložených ponúk nebude obsahovať ponuku minimálneho nájomného alebo ponuku vyššieho nájomného ako je minimálne nájomné, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť OVS.
Výška nájomného v EUR bez DPH/ rok slúži zároveň ako jediné kritérium na vyhodnotenie predložených ponúk uchádzačov.
• Frekvencia platenia nájomného: ročne
• Splatnosť nájomného: do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka


Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uskutočnená elektronická aukcia, v ktorej budú môcť jednotliví uchádzači ešte upravovať svoje cenové ponuky. Účasť v elektronickej aukcii však nie je povinná. Bližšie podrobnosti k elektronickej aukcii sú uvedené v bode 18 Súťažných podmienok.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2023 10:00:00
Planned opening of bids
25.08.2023 10:15:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents