Status: Completed

Server time: 05.07.2020 12:50

DPS tender card #ID 669
Nákup a dodanie kancelárskej techniky

Information

ID of tender
4653
Name of content of tender
Nákup a dodanie kancelárskej techniky
Tender ref. no.
ID 669
Public tender journal ref. no.
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
EU journal ref. no.
2018/S 225-514197
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 880,00 EUR
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
30213000-5 - Personal computers
30237000-9 - Parts, accessories and supplies for computers
30237270-2 - Portable computer carrying cases
30237410-6 - Computer mouse
30237460-1 - Computer keyboards
30231000-7 - Computer screens and consoles
30232100-5 - Printers and plotters
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie kancelárskej techniky a všetky s tým súvisiace práce pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších kusov výpočtovej techniky za rovnako stanovených podmienok v lehote 2 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
26.08.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Address
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents