Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:21

Tender card #14729/2019
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.

Information

ID of tender
4758
Name of content of tender
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
Tender ref. no.
14729/2019
Public tender journal ref. no.
23513 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
738 474,10 EUR
Main CPV
45215110-1 - Spa construction work
Further CPV
39370000-6 - Water installations
45232141-2 - Heating works
44115220-7 - Heating materials
42511110-5 - Heat pumps
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelných čerpadiel v objektoch verejného obstarávateľa: Veľká Fatra II.; SPA (kúpele) a Atrakčný bazén.

V objekte Veľká Fatra II. (kúpeľný hotel) budú tepelné čerpadlá typu VODA-VODA predhrievať ohriatu pitnú vodu (z teploty 10°C na 35°C) a ohrievať spiatočku podlahového vykurovania na teplotu 35-40°C.
V objekte SPA v rámci SPA & AQUAPARKU bude tepelné čerpadlo typu VODA-VODA ohrievať spiatočku podlahového vykurovania na teplotu 35-40°C, predhrievať ohriatu pitnú vodu (z teploty 10°C na 35°C), v kombinácii s malým tepelným čerpadlom vzduch-voda so zásobníkom, ktoré bude rovnako predhrievať pitnú vodu.
Pre atrakčný bazén bude tepelné čerpadlo typu VODA-VODA ohrievať bazénovú vodu na požadovanú teplotu 31°C.

Všetky uvedené spotrebiče tepla (teplovodné vykurovanie objektov, ohrev pitnej vody, ohrev bazénovej vody atrakčného bazéna) v uvedených objektoch sú momentálne zásobované teplom z centrálnej plynovej kotolne situovanej v suteréne objektu Veľká Fatra I.

Tepelné čerpadlá budú využívať teplo z odpadovej termálnej minerálnej vody, ktorá je momentálne vypúšťaná do potoka Teplica. Účelom je využitie obnoviteľného zdroja energie, úspora zemného plynu v centrálnej plynovej kotolni a z nej vyplývajúce úspory primárnej energie, úspory prevádzkových nákladov a úspory emisií znečisťujúcich látok, a skleníkového plynu CO2.

Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj zber dát, spracovanie dát v požadovaných formátoch a ich prenos príslušnému správcovi systému merania a regulácie, ktorý je povereným správcom existujúceho systému riadenia prevádzky verejného obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2019 10:00:00
Planned opening of bids
24.10.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Scholaris, s.r.o.
Address
Kalvária 3
Nitra
949 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 915274799

Documents