Status: Completed

Server time: 02.03.2024 17:40

DPS tender card #Výzva č 9/01/2023/TC DNS OZ Karpaty
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 a ostatná ťažbová činnosť na OZ Šaštín. Výzva č 9/01/2022/TC DNS OZ Karpaty

Information

ID of tender
49817
Name of content of tender
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 a ostatná ťažbová činnosť na OZ Šaštín. Výzva č 9/01/2022/TC DNS OZ Karpaty
Tender ref. no.
Výzva č 9/01/2023/TC DNS OZ Karpaty
Public tender journal ref. no.
40173-MUS č.184/2021
EU journal ref. no.
2021/S 149-397462
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 510,06 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Further CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.
Konkrétne kombinácie technológií budú zadefinované pre jednotlivé porasty vo výzve, v prílohe č. 1 Rozsah zákazky a
cenová ponuka.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Rozhodnutím generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR došlo s účinnosťou od 01. januára 2022 k zmene vnútornej organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktorým sa ruší organizačná zložka Odštepný závod Šaštín.
Týmto Vám oznamujeme, že práva a povinnosti OZ Šaštín preberá od 1.1.2022, nástupnícka organizačná zložka OZ Karpaty, so sídlom Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín - Stráže, ktorá je oprávnená zadávať čiastkové zákazky v rozsahu územnej pôsobnosti vyplývajúcej z článku 6, odseku 6.1. súťažných podkladov.
Upozorňujeme záujemcov na aktualizáciu súťažných podkladov 8/2023, kde sa nachádza nová zmluva o dielo.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 09:00:00
Planned opening of bids
04.12.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents