Status: Completed

Server time: 05.06.2020 18:39

Tender card #NOU-2017-02-NZ-VS-Upratovanie
"Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“

Information

ID of tender
53
Name of content of tender
"Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu“
Tender ref. no.
NOU-2017-02-NZ-VS-Upratovanie
Public tender journal ref. no.
49/2017, 3040 - MSS, 09.03.2017
EU journal ref. no.
2017/S 047-086357, 08.03.2017
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 259 225,81 EUR
Main CPV
90910000-9 - Cleaning services
Further CPV
90911200-8 - Building-cleaning services
90911300-9 - Window-cleaning services
90919200-4 - Office cleaning services
90921000-9 - Disinfecting and exterminating services
90900000-6 - Cleaning and sanitation services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom plnenia je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb, v zmysle stanovených štandardov verejného obstarávateľa.
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie prostriedkov pre výkon požadovaných služieb t. j. strojov,zariadení, pomôcok, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov (vrátane vreciek na odpady všetkých potrebných veľkostí a farieb) v dostatočnom množstve a kvalite. Požadované služby musia byť poskytované v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zmysle vyhlášky 553/2007 Z. z,resp. platnej legislatívy pre požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.Požadované služby musia byť poskytované v súlade s aktuálnym hygienicko - epidemiologickým režimom verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky podľa kapitoly C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov má také zatriedenie podľa CPV nomenklatúry, ktoré navzájom spolu súvisia v rámci kategórií zatriedenia v štruktúre kódov CPV.
Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať hrozbu, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným a nákladným, alebo že potreba koordinácie jednotlivých potenciálnych dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Obstarávaný predmet zákazky spolu súvisí, keďže ide o podobné služby z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, miestneho, aj z hľadiska špecifikácií pre služby upratovania. Rozdelenie zákazky na časti by bolo v rozpore s cieľom verejného obstarávania, ktorým je dosiahnuť hospodárnosť, efektívnosť, a účelnosť nakladania s verejnými financiami.
V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky
a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných Poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých Poskytovateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť kompletné upratovacie služby, ako aj ich realizáciu, a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.

Schedule

Ponuka
20.04.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národný onkologický ústav
Address
Klenová 1
Bratislava - Nové Mesto
833 10, Slovak republic
Process supervisor
Renáta Rumanová
obstaravanie@nou.sk
+421 918800077

Documents