Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 06:48

Tender card #MIB
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Information

ID of tender
5764
Name of content of tender
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020
Tender ref. no.
MIB
Public tender journal ref. no.
34984 - MDS
EU journal ref. no.
2019/S 237-581585
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Súťažný dialóg
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
900 000,00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Further CPV
71222000-0 - Architectural services for outdoor areas
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71246000-4 - Determining and listing of quantities in construction
71247000-1 - Supervision of building work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
SK
Vzhľadom na predmet a povahu zákazky ju nie je vhodné deliť na časti.

EN
Given the subject-matter and nature of the contract, it is not appropriate to divide it into lots.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

SK
Cieľom súťažného dialógu je nájsť najvhodnejšie a najkvalitnejšie architektonické riešenie pre územie v centre Bratislavy a spracovateľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru.

Všetky podklady k súťažnému dialógu sú dostupné v časti "Dokumenty" - môžete si ich stiahnuť aj všetky naraz kliknutím na položku "všetky materiály spolu_all materials together".

EN
The aim of the competitive dialogue is to find optimal and the best architectural quality solution for the territory in the center of Bratislava and the processor of all levels project documentation, performance of engineering activities and author supervision.

All documents for the competitive dialogue are available in the "Documents" section - you can also download them all at once by clicking on "all materials together".

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

SK
Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 zákona o verejnom obstarávaní medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Verejný obstarávateľ určil, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Počet riešení, po znížení počtu riešení bude 4, pokiaľ bude dostatočný počet vhodných riešení.

Tento dokument bol prejednaný komisiou na úvodnom stretnutí dňa 02. 10. 2019 a overené Slovenskou komorou architektov overením č. KA-817/2019 zo dňa 28. 11. 2019.

EN
Public procurement is a joint public procurement under Article 16 of the Public Procurement Act between Bratislava, the Capital City of the Slovak Republic, General Investor of Bratislava and Metropolitan Institute of Bratislava.

The Contracting Authority determined that the competitive dialogue shall be organised in several consecutive phases in order to decrease the number of solutions that need to be discussed on the basis of the award criteria specified in the tender notice. The number of designs after the decrease in their number shall be four, in case there are enough suitable solutions.

This document was negotiated by the committee during the introductory meeting on 2 October 2019 and authorised by the Slovak Chamber of Architects with the authorisation No. KA-817/2019 of November 28, 2019.

Schedule

lehota na predkladanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu
17.01.2020 14:00:00
lehota na predkladanie cenových ponúk za dielo / time limit for submiission the bids – price of the work
12.01.2021 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
12.01.2021 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents