Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:19

DPS card #MAGSOVO 44766/2020
Nákup nábytku

Information

ID of tender
6710
Name of content of tender
Nákup nábytku
Tender ref. no.
MAGSOVO 44766/2020
Public tender journal ref. no.
11097-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 047-110436
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
970 000,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39200000-4 - Furnishing
39300000-5 - Miscellaneous equipment
39500000-7 - Textile articles
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné a zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 391 - Nábytok, 392 - Zariadenie interiéru, 393 - Rôzne zariadenia a 395 - Textilné výrobky a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb ako dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania, montáž dodaného tovaru, demontovanie, odvoz a ekologická likvidácia pôvodného tovaru vrátane obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci zriadeného DNS.

Notes

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO: 00 603 481 (a jeho príslušné odborné útvary),
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO: 00 492 736
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35 850 370
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s., IČO: 00 681 300
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu a to v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Ide najmä o nasledovné subjekty:
Príspevkové organizácie
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Galéria mesta Bratislavy
Generálny investor Bratislavy
Metropolitný inštitút Bratislavy
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Mestská knižnica
Mestské lesy v Bratislave
Mestský ústav ochrany pamiatok
Múzeum mesta Bratislavy
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava
Zoologická záhrada
Rozpočtové organizácie
Centrá voľného času
Zariadenia sociálnych služieb
Zariadenia krízovej intervencie
Základné umelecké školy
Zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVO.

Plnenia na základe tohto DNS budú odovzdávané/realizované na území Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
06.04.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
19.05.2025 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544
Another contact
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
+421 259356521
ivan.pudis@bratislava.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents

Tenders