Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 02:19

DPS card #MAGS OVO 53196/2020
Servery, sieťové zariadenia a podpora

Information

ID of tender
7871
Name of content of tender
Servery, sieťové zariadenia a podpora
Tender ref. no.
MAGS OVO 53196/2020
Public tender journal ref. no.
23986 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 128-312587
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 188 750,00 EUR
Main CPV
32400000-7 - Networks
Further CPV
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
48800000-6 - Information systems and servers
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 32400000-7 Siete, 32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 48800000-6 Informačné systémy a servery.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
- Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
- Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
- Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.
- Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami. Lehota na predkladanie ponúk určená verejným obstarávateľom bude vždy aspoň 5 dní.
Záujemca predložením žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s predmetnou možnosťou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.08.2020 17:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2025 12:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Documents

Tenders