Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 14:38

Tender card #10539/2020
Parkovisko - Saratovská ul., Levice

Information

ID of tender
9352
Name of content of tender
Parkovisko - Saratovská ul., Levice
Tender ref. no.
10539/2020
Public tender journal ref. no.
37380-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
210 100,00 EUR
Main CPV
45223300-9 - Parking lot construction work
Further CPV
77315000-1 - Seeding services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska na Saratovskej ul. v Leviciach, ktoré pozostáva so stavebných objektov:
SO 01 - Parkovisko, SO 02 - Dažďová kanalizácia, SO 03 - Sadové úpravy.
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 - opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 6000,- € (slovom: šesťtisíc EUR). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Úspešný uchádzač je v rámci poskytnutia súčinnosti povinný doručiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy fotokópiu platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom vo výške minimálne 250 000 € a ďalej platnej po celú dobu platnosti zmluvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2020 13:00:00
Planned opening of bids
11.11.2020 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Medovarská
eva.medovarska@levice.sk
+421 366350250

Documents