Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 23:00

Tender card #VO 117/2018
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft

Information

ID of tender
967
Name of content of tender
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft
Tender ref. no.
VO 117/2018
EU journal ref. no.
2018/S 181-410157
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
48 078 170,25 EUR
Main CPV
72261000-2 - Software support services
Further CPV
48000000-8 - Software package and information systems
72222300-0 - Information technology services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie centralizovaného, moderného, cenovo prístupného licencovania základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy produktov a služieb na platforme MS. Vzhľadom na vyššie uvedené ako i naplnenie požiadaviek na efektívnejšie, účelnejšie, hospodárnejšie zabezpečenie predmetných potrieb je centrálne rámcové riešenie komplexného nákupu produktov a služieb Microsoft vychádzajúce zo skúseností verejného obstarávateľa s realizáciou centralizovaných nákupov ako i zabezpečením flexibilného presunu produktov medzi organizáciami zahrnutými v rámci zákazky optimálnym riešením, ktoré by v prípade rozdelenia zákazky nebolo dosiahnuteľné. Na základe vyššie uvedeného predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný obstarávateľ obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie 3 rokov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1. Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 100 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 13 súťažných podkladov.
2. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejn. obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.
4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
5. V prípade rovnosti posudzovaných navrhovaných celkových cien u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí najnižšia cena v EUR bez DPH uvedená v prílohe č. 3 Návrh na plnenie kritérií v tabuľke č.1C Celková cena licencií pre existujúce a zapojené organizácie v EUR bez DPH.
6. V rámci súčinnosti úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi okrem iného splnenie povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona a § 41 ods. 4 zákona, rovnako predloží prílohu č. 4 CRD, kde prikladá potvrdenie vlastníka ponúkaných licencií a služieb, ktorým preukazuje oprávnenosť dodávať softvér v licenčných programoch Microsoft Enterprise Agreement.
7. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.01.2020 09:00:00
Planned opening of bids
13.01.2020 13:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/237

Documents