Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 14:29

Karta zamówienia #3/2021/MG
Návrhy na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP

Informacje

ID zamówienia
12559
Nazwa zamówienia
Návrhy na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP
Numer zamówienia
3/2021/MG
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná sútaž návrhov
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zwycięska propozycja
Główny CPV
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
Uzupełniające CPV
79341100-7 - Doradcze usługi reklamowe
79341000-6 - Usługi reklamowe
79342000-3 - Usługi marketingowe
79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego
79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom súťaže návrhov je výber víťazného návrhu pre zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre VšZP, a to podľa kritérií hodnotenia predložených návrhov a relatívnych váh jednotlivých kritérií, ktoré sú uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podmienok.

Po súťaži návrhov bude nasledovať postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.

Je potrebné zdôrazniť, že víťaz tejto súťaže návrhov sa nestane realizátorom produkčných činností súvisiacich s navrhovanými reklamnými aktivitami uvedenými vo víťaznom návrhu, ani nákupcom mediálneho priestoru súvisiaceho s nasadením ním navrhovaných komunikačných nosičov a ani iných služieb presahujúcich rozsah dopracovania víťazného návrhu.

Produkčné činnosti a mediálny nákup prípadne iné služby budú teda realizovať subjekty, ktoré vzídu z následných samostatných verejných obstarávaní zameraných na výber ekonomicky najvýhodnejších ponúk na zabezpečenie a realizáciu týchto činností v súlade s víťazným návrhom, ktorý porota vyberie v rámci tejto súťaže návrhov.

Súťaž návrhov sa realizuje ako verejná súťaž návrhov podľa § 122 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže návrhov, ako i požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu sú uvedené v súťažných podmienkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ

Terminy

Lehota na predkladanie návrhov
30.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.06.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. PhD. Martin Garaj
martin.garaj@vszp.sk
+421 220824679

Dokumenty