Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:03

Karta zamówienia #4/13/2021 DNS-001
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Beňuš na roky 2021-2024 Výzva č. 4/2/2021

Informacje

ID zamówienia
13511
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Beňuš na roky 2021-2024 Výzva č. 4/2/2021
Numer zamówienia
4/13/2021 DNS-001
Numer ogłoszenia BZP
7581 - MUS Vestník č. 28/2021 - 01.02.2021
Numer ogłoszenia EU
Ú. v. EÚ/S S20 29/01/2021 46201-2021-SK
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 630,61 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v
rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Beňuš na
roky 2021-2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a)77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva
b)77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS najmä v prípadoch:
a)služieb v ťažbovom procese nad rámec minimálneho rozsahu objemu definovaného v existujúcich rámcových
zmluvách na ťažbovú činnosť
b)neplnenia zákazky realizovanej prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv na ťažbovú činnosť, ktoré sú
výsledkom verejnej súťaže
c)služieb v ťažbovom procese vo VC bez rámcovej zmluvy
d)preklenutia obdobia pri realizácii novej verejnej súťaže,
ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Beňuš
Adres
Beňuš 455
Beňuš
976 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michal Caban
michal.caban@lesy.sk
+421 907417582

Dokumenty